· 

Belgien - gegen die Wand fahren? Contre le mur? tegen de wand rijden?

Blog von Walther Janssen (www.waltherjanssen.eu) - Twitter @belgica2030

 

NEDERLANDS     België - liever het karren tegen de wand rijden? 

 

In hun “Courrier hebdomadaire” #2500 uit 2021 gaan de Waalse onderzoekers van de denktank CRiSP in op de huidige toestand van de federale structuur van de Belgische staat en vergeleken de verschillen met meer dan dertig andere federale staten wereldwijd. Ze concluderen dat België een enkelvoudige federale staat is, zoals de titel van de studie duidelijk aangeeft: La Belgique, un État fédéral singulier.

 

Als een rode draad door de hele inhoud van het onderzoek zie ik dat de federale staat die in de loop van zes staatshervormingen is ontstaan, eigenlijk veel te ingewikkeld is en daardoor misschien niet goed kan functioneren. De staat wordt gekenmerkt door een bi-polariteit, die ontstaat uit de talen van de twee grootste etnische groepen in dit land, en die zijn vooral in de hoofdstad van deze staat, Brussel met zijn 19 gemeenten, zijn oorsprong heeft.

 

We hebben in het verleden opgemerkt dat het mogelijk is om een staat vreedzaam en in onderling overleg te splitsen om twee levensvatbare, onafhankelijke entiteiten te ontwikkelen. Wat bedoeld wordt is het voorbeeld van Tsjechoslowakije, dat in 1993 werd opgesplitst in een Tsjechische Republiek en een Slowaakse Republiek die beide vreedzaam naast elkaar bestaan als twee lidstaten van de Europese Unie zonder waarneembare wrijvingspunten. 

Natuurlijk waren de omstandigheden niet vergelijkbaar met die in België, waar vooral de Vlaamse hoofdstad Brussel een constant twistpunt blijft, om redenen die insiders van politieke gebeurtenissen goed kennen. Ik wil op dit moment evenmin pleiten voor de splitsing van de Belgische staat, want dat zou zeker heel moeilijk worden, juist vanwege Brussel. Men kan de wil van de meerderheid van de Vlaamse bevolking om deze onafhankelijkheid na te streven echter niet voor altijd ontkennen. Het was precies wat er anders was in de CSSR, want Slowakije wilde de scheiding en de andere partij weigerde deze niet, omdat de Nationale Raad van Slowakije zo had beslist. Het zou gezegd dat Václav Havel in die tijd een uitzonderlijke politicus was, van een soort dat men zich alleen in België kon wensen. Anderzijds was Vladimir Meciar een meer nationale protagonist, zoals we die in Vlaanderen kennen. Ik wil de term 'nationalistisch' hier in eerste instantie niet gebruiken, want dat is gemakkelijk gezegd, zelfs als latere verklaringen en acties het als zodanig hebben gepresenteerd. Hetzelfde gebeurde met Puig Demont, en telkens weer met de Vlaamse partij NVA, vooral met partijleider Bart de Wever. Met deze classificatie, die vooral ook door Waalse partijen gebruikt wordt en die ook enkele politici in Eupen overnemen, hebben de Waalse partijen en politici tot heden een open en beschaafde discussie over de toekomst van het land verhinderd. Men rijdt natuurlijk liever met het karren tegen de muur, wat gezien de huidige multiple crises niet zo onmogelijk is. Dit is een tweede reden die de CRiSP-studie geeft, waarom in België eigenlijk alles anders is. Dat is het feit dat de federale regering eerder wordt bestuurd door partijleiders, zonder dat zij verantwoording hoeven af te leggen aan het parlement. De studie noemt dit 'particratie', wat niets te maken heeft met democratie door verkozene.  

 

Hoe komen we uit dit dilemma? Ik heb ook geen perfect antwoord of oplossing, maar ik heb wel enkele gedachten en ideeën die ik graag kort wil toelichten. In ieder geval moet het probleem van Brussel worden aangepakt door een speciaal statuut, en ik denk aan een statuut als de federale hoofdstad (federaal district) van een federale staat België, of van een Belgische federatie (confoedratio belgica), zo u wilt, als de status van een Europese hoofdstadt en dus een Europees district, waarvoor momenteel zelfs in het Europees Parlement voorstanders zijn, evenals onder Europese federalisten en activisten (Herr & Speer). Brussel zou dan ook officieel vier talen moeten hebben, Nederlands, Frans, Duits en Engels. Er zijn al tendensen in dit verband, zoals het initiatief voor het verplicht leren van het Nederlands in Franstalige scholen, de invoering van het Duits als een erkende derde landstaal en als de taal van een kwart van de bevolking van de EU, en het Engels als de sleuteltaal in deze Europese Unie, namelijk als een taal waarin alle 27 staten momenteel kunnen communiceren. (Zie ook Herr & Speer in hun boek “Europe for future – 95 Thesen die Europa retten”). Daarom is het leren van Engels als eerste vreemde taal in alle lidstaten belangrijker, ook in België.

 

Wat de uitbreiding van Brussel betreft, zou er ook een open dialoog moeten zijn. De studie van CRiSP laat herkennen, dat de zwakke punten waar Brussel onder lijdt heeft ook te maken met de infrastructuur, met verkeer, mobiliteit en nog veel meer. Brussel hoeft niet zo groot te zijn als destijds het hertogdom Brabant, maar een paar gemeenten van de gordel zouden kunnen worden toegevoegd en het zou aangevuld worden met enkele Nederlandstalige gemeenten. 

Hoe het ook zij, de enige oplossing die ik zie is een speciale status, in plaats van te prutsen aan de huidige ingewikkelde structuren die het land onbestuurbaar maken. Als je de brochure leest, word je echt duizelig als je ziet hoeveel gemeenten en commissies er overal bij betrokken zijn, en dat Vlamingen en Walen toch verschillende wegen inslaan. 

 

Dit alles spreekt dus in het voordeel van een federatie of een confederatie van vier in België. Of je het nu een federatie of een confederatie noemt, beide termen zijn voor interpretatie vatbaar. Maar Brussel moet een levensvatbare federale staat zijn, en Eupen-Sankt Vith ook. Het feit dat onze Duitse gemeenschap in Wallonië zou blijven, lijkt mij onmogelijk en zou decennialang voortdurende wrok veroorzaken. Ik ben er echter van overtuigd dat Walen en Vlamingen nu beseffen dat, aangezien het parlement en de regering van de Duitse gemeenschap waarschijnlijk de best functionerende instellingen in België zijn, net zoals Luxemburg en Estland waarschijnlijk de best functionerende staten in de Europese Unie zijn, dat dit de enige oplossing blijkt te zijn. 

Het beste model van een België voor vier dat ik ken, lijkt dat van Philippe Destatte van het Institut Destrée te zijn (ja, die Jules, die in 1912 in zijn Lettre au Roi zei: "Sire, (...) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n'y a pas de Belges” 

We zullen in een andere blog commentaar geven op dit model.  

 

 

 

Blog von Walther Janssen (www.waltherjanssen.eu) - Twitter @belgica2030 

 

FRANCAIS La Belgique – Conduire la charrue contre le mur ?  

 

Dans leur « Courrier hebdomadaire » n°2500 de 2021, les chercheurs wallons du think tank CRiSP traitaient de l'état actuel de la structure fédérale de l'État belge et comparaient les différences avec plus de trente autres États fédéraux dans le monde. Ils concluent que la Belgique est un État fédéral unique, comme l'indique clairement le titre de l'étude : La Belgique, un État fédéral singulier. 

Selon ma perception, un fil conducteur qui traverse tout le contenu de l'étude est que l'État fédéral qui a émergé au cours de six réformes de l'État est en fait beaucoup trop compliqué et peut-être ne peut-il donc pas fonctionner correctement. L'État se caractérise par une bipolarité, qui résulte des langues des deux grands groupes ethniques de ce pays, et qui trouve son point crucial dans la capitale de l'État, Bruxelles, avec ses 19 communes. 

Nous avons constaté par le passé qu'il était possible de scinder un État pacifiquement et d'un commun accord afin de développer deux entités viables et indépendantes. Il s'agit de l'exemple de la Tchécoslovaquie, qui s'est scindée en une République tchèque et une République slovaque en 1993. Les deux États coexistent aujourd'hui pacifiquement en tant que deux membres de l'Union européenne sans aucun point de friction perceptible.Bien sûr, les conditions n'étaient pas similaires à celles de la Belgique, où Bruxelles, la capitale flamande, reste avant tout une pomme de discorde constante, pour des raisons que les initiés des événements politiques connaissent bien. Je ne veux pas non plus prôner la dissolution de l'État belge à ce stade, car ce serait certainement très difficile, précisément à cause de Bruxelles. Cependant, on ne peut pas nier à jamais la volonté de la majorité de la population flamande de lutter pour leur indépendance. C'était exactement ce qui était différent dans le CSSR, parce que la Slovaquie voulait la séparation et l'autre côté n'a pas refusé ce vote du Conseil National de Slovaquie. Il faut dire qu'à cette époque, Vaclav Havel était un homme politique exceptionnel, comme on ne pouvait que le souhaiter en Belgique. En revanche, Vladimir Meciar était un protagoniste plus national, tel que nous le connaissons en Flandre. Je ne veux pas utiliser le terme « nationaliste » ici dans un premier temps, car c'est facile à dire, même si des déclarations et des actions ultérieures l'ont présenté comme tel. La même chose est arrivée à Puig Demont, et arrive encore et encore au parti flamand NVA, en particulier au chef du parti Bart de Wever. Avec cette classification, qui est également utilisée notamment par les parties wallonnes, et certains hommes politiques d'Eupen l’adoptent également, les partis et politiciens wallons ont jusqu'à présent empêché une discussion ouverte et civilisée sur l'avenir du pays. Évidemment, on préfère pousser la charrue contre le mur, ce qui n'est pas si impossible compte tenu des crises multifacettes actuelles. 

C'est une deuxième raison donnée par l'étude CRiSP pour laquelle tout est en réalité différent en Belgique. À savoir, c'est le fait que le gouvernement fédéral est plus susceptible d'être gouverné par des chefs de parti, sans qu'ils aient à rendre compte au Parlement. L'étude appelle cela la particratie, qui n'a rien à voir avec une démocratie de personnes élues. 

Comment sortir de ce dilemme ? Je n'ai pas non plus de réponse ou de solution parfaite, mais j'ai quelques réflexions et idées que j'aimerais expliquer brièvement. 

  

En tout cas, le problème de Bruxelles doit être traité par un statut spécial, et je pense à un statut de capitale fédérale (circonscription fédérale) d'un État fédéral de Belgique, ou d'une fédération belge, si vous voulez. Mais Bruxelles devrait aussi avoir un statut de circonscription européenne, idée pour laquelle il existe actuellement des défenseurs même au Parlement européen, ainsi que parmi les fédéralistes et militants européens (Herr & Speer). Bruxelles devrait légalement appliquer quatre langues, le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais. Il existe déjà des tendances à cet égard, telles que l'initiative de l'apprentissage obligatoire du néerlandais par la population francophone, l'introduction de l'allemand comme troisième langue nationale reconnue et comme langue d'un quart de la population de l'UE, et de l'anglais comme langue clé dans cette Union européenne, à savoir en tant que langue dans laquelle les 27 États peuvent actuellement communiquer. (Voir aussi Herr & Speer dans leur livre « Europe for future – 95 Thesen die Europa retten »). C'est d'ailleurs pourquoi l'apprentissage de l'anglais comme première langue étrangère est plus importante dans tous les États membres de UE, y compris la Belgique. 

En ce qui concerne la surface géographique de Bruxelles, il devrait également y avoir un dialogue ouvert. Comme le montre le CRiSP, les faiblesses dont souffre Bruxelles concernent aussi l´ infrastructure, le trafic, la mobilité et bien plus encore. Bruxelles ne devrait pas être aussi grand que l'ancien Duché de Brabant, mais quelques communes de la ceinture pourraient au moins être ajoutées, surtout des communes néerlandophones. 

Quoi qu'il en soit, la seule solution que je vois est un statut spécial, pas un bricolage avec les structures compliquées actuelles qui rendent le pays ingouvernable. Quand on lit la brochure, on a vraiment le vertige quand on voit combien de conseils et de commissions sont impliqués partout, alors que Flamands et Wallons prennent des chemins différents.


Tout cela plaide donc en faveur d'une fédération ou d'une confédération des quatre en Belgique. Que vous l'appeliez une fédération ou une confédération, les deux termes sont sujets à interprétation. Mais Bruxelles doit être un État fédéral viable, tout comme Eupen-Sankt Vith. Le fait que notre communauté reste partie intégrale de Wallonie me semble impossible et provoquerait un ressentiment durable pendant des décennies. Cependant, je suis convaincu que les Wallons et les Flamands ont maintenant compris que, puisque le parlement et le gouvernement de la communauté allemande sont probablement les institutions qui fonctionnent le mieux en Belgique, tout comme le Luxembourg et l'Estonie sont probablement les États qui fonctionnent le mieux dans l'Union européenne, que cette solution ne serait pas acceptable.

 

Le meilleur modèle pour “une Belgique à quatre” que je connaisse semble être celui de Philippe Destatte de l'Institut Destrée (oui, ce Jules qui disait dans sa Lettre au Roi en 1912, « Sire, (...) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands ; il n'y a pas de Belges » 

Nous commenterons ce modèle dans un autre blog. 

 

 

Blog von Walther Janssen (www.waltherjanssen.eu) - Twitter @belgica2030 

 

DEUTSCH Belgien – lieber den Karren gegen die Wand fahren? 

 

In ihrem “Courrier hebdomadaire” #2500 von 2021 haben sich die wallonischen Wissenschaftler des Think tank CRiSP mit dem derzeitigen Zustand des föderalen Aufbaus des belgischen Staates beschäftigt und die Unterschiede zu mehr als weltweit dreißig anderen Bundesstaaten mit föderaler Struktur vergleichen. Sie kommen zu dem Schluss, dass Belgien ein einzigartiger föderaler Staat ist, was auch der Titel der Studie klar zum Ausdruck bringt: La Belgique, un État fédéral singulier.

 

Wie ein roter Faden zieht sich nach meiner Lesart durch den gesamten Inhalt der Studie, dass der über sechs Staatsreformen hinweg entstandene Föderalstaat in der Tat viel zu kompliziert ist und vielleicht deshalb nicht so richtig funktionieren kann. Der Staat ist geprägt durch ein Bi-Polarität, welche sich aus den Sprachen der beiden großen Volksgruppen in diesem Land ergibt, und die ihren Knackpunkt in der Landeshauptstadt Brüssel findet, mit ihren 19 Gemeinden.  

 

Wir haben in der Vergangenheit zur Kenntnis genommen, dass es doch möglich ist, einvernehmlich und friedlich einen Staat aufzuteilen, um daraus zwei lebensfähige eigenständige Einheiten zu entwickeln. Gemeint ist das Beispiel der Tschechoslowakei, die sich 1993 in eine Tschechische Republik und eine Slowakische Republik aufteilte und heute als zwei Mitglieder der Europäischen Union, ohne erkennbaren Reibungspunkte, friedlich koexistieren.  Natürlich waren die Voraussetzungen nicht ähnlich wie in Belgien, wo vor allen Dingen die flämische Hauptstadt Brüssel ein stetiger Zankapfel bleibt, aus Gründen, welche die Insider des politischen Geschehens gut kennen. Auch möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für eine Auflösung des belgischen Staates stark machen, weil dies sicher gerade wegen Brüssel sehr schwierig werden würde. Allerdings kann man auch nicht den Willen der Mehrheit des flämischen Bevölkerungsteils auf ewige Zeiten verwehren, diese Unabhängigkeit anzustreben. Es war genau das, was in der CSSR anders gelagert war, denn die Slowakei wünschte die Trennung und die andere Seite hat sich diesem Votum des Nationalrats der Slowakei nicht verwehrt. Man muss sagen, dass zu dieser Zeit mit Vaclav Havel ein Ausnahmepolitiker Präsident der CSSR war, wie man sich ihn für Belgien nur wünschen könnte.  Auf der anderen Seite war mit Vladimir Meciar ein eher national geprägter Protagonist, so wie wir es auch in Flandern kennen. Ich möchte hier zunächst nicht den Begriff “nationalistisch” verwenden, da dies leicht daher gesagt ist, auch wenn man spätere Äußerungen und Taten ihn eher als solchen vorgeführt haben. Das Gleiche geschah auch mit Puig Demont, und geschieht auch immer wieder gegenüber der flämischen Partei NVA, insbesondere gegen den Parteivorsitzenden Bart de Wever. Mit dieser Klassifizierung, wie sie auch und insbesondere von wallonischer Seite verwendet wird, und die einige Politiker in Eupen sich auch zu eigen machen, verwehren die wallonischen Parteien und Politiker bis heute eine offene und zivilisierte Diskussion über die Zukunft des Landes. Lieber fährt man offensichtlich den Karren gegen die Wand, was, ob der derzeitigen Multi Krisen nicht so ausgeschlossen ist.  

 

Es ist dies ein zweiter Grund, der durch die Studie des CRiSP aufgeführt wird, warum in Belgien eigentlich aller anders ist.  Es ist nämlich die Tatsache, dass offensichtlich die Föderalregierung eher von Parteivorsitzenden regiert wird, ohne dass diese sich vor dem Parlament verantworten müssen. Die Studie nennt das die “particratie”, die nichts mit gewählter Demokratie zu tun hat. 

 

Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Eine perfekte Antwort oder Lösung habe ich auch nicht, aber ich habe einige Gedanken und Vorstellungen, die ich kurz erläutern möchte.  

 

Das Problem Brüssel muss auf jeden Fall durch einen Sonderstatus geregelt werden und ich denke daran neben einem Status als Bundeshauptstadt (federal district) eines Bundesstaates Belgien, oder einer Belgischen Föderation, wenn man so will, auch an den Status eines Europäischen Distriktes, für den es selbst im Europaparlament derzeit Fürsprecher gibt, ebenso wie unter europäischen Föderalisten und Aktivisten (Herr & Speer). Brüssel müsste dabei dann auch offiziell viersprachig werden, Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Auch hierzu gibt es bereits Tendenzen, etwa die Initiative zum verpflichtenden Erlernen von Niederländisch durch die frankophone Bevölkerung, die Einführung von Deutsch als anerkannte dritte Landesprache und als Sprache eines Viertels der Bevölkerung der EU, sowie Englisch als Leitsprache in dieser Europäischen Union, als Sprache nämlich in der alle derzeit 27 Staaten kommunizieren können. (Siehe auch hierzu Herr & Speer in ihrem Buch “Europe for future – 95 Thesen die Europa retten”). Darum ist das Erlernen von Englisch als erste Fremdsprache in allen Mitgliedsstaaten, inklusive Belgien, wichtig. 

 

Auch was die Größe von Brüssel betrifft, müsste es einen ergebnisoffenen Dialog geben, den das CRiSP führt nämlich vor, unter welchen Schwächen Brüssel leidet und das hat auch mit der Infrastruktur zu tun, mit Verkehr, Mobilität und vielem mehr. Brüssel muss nicht gleich so groß werden wie das Herzogtum Brabant, aber ein paar Gemeinden des Gürtels könnten schon hinzukommen und durch einige niederländischsprachigen Gemeinden ergänzt werden. 

Wie dem auch sei, eine Lösung sehe ich nur über einen besonderen Status, nicht aber mit einem Herumbasteln an den derzeitigen komplizierten Strukturen, die das Land unregierbar machen. Wenn man die Broschüre liest, so wird es einem richtig schwindlig, wenn man sieht, wieviel Räte und Kommissionen überall mitmischen, dass Flamen und Wallonen unterschiedliche Wege gehen. 

 

Das alles spricht also in Belgien für eine Föderation oder eine Konföderation zu Vier. Egal ob man es Föderation oder Konföderation nennt, beide Begriffe sind interpretierbar. Aber Brüssel muss ein lebensfähiger Bundesstaat sein und ebenso Eupen-Sankt Vith. Das nämlich unsere Gemeinschaft in Wallonien bleibt scheint mir ausgeschlossen und würde über Jahrzehnte für bleibenden Unmut sorgen. Ich bin aber überzeugt, dass Wallonen wie Flamen das wohn inzwischen eingesehen haben, sind doch Parlament und Regierung der deutschen Gemeinschaft die wohl bestens funktionierenden Institutionen in Belgien, so wie Luxemburg oder Estland wohl die bestens funktionierenden Staaten in der Europäischen Union sind. 

 

Das Beste mir bekannte Modell eines Belgien zu viert scheint mir das von Philippe Destatte vom Institut Destrée zu sein (ja genau, jener Jules, der in seinem Lettre au Roi bereits 1912 sagte, “Sire, (...) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n'y a pas de Belges” 

 

Zu diesem Modell werden wir uns in einem anderen Blog äußern. 

 

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

Die Janssens aus Hauset

Walther und Elka Janssen wohnten mehr als 40 Jahre mit ihren drei Söhnen in dem kleinen Ort Hauset, einem Ortsteil der Gemeinde Raeren in Ostbelgien. Vieles in dem Archiv unserer Webseite dreht sich deshalb um diese 40 Jahre gemeinsamer Erlebnisse, aber auch um die Zeit davor. Elka und Walther wohnen seit 2013 in Schleckheim, einem Stadtteil im Süden von Aachen. Die beiden ältesten Söhne sind mit ihren Familien in Hauset geblieben, der jüngste Sohn wohnt am Firmensitz der Janssen Cosmetics in Oberforstbach (Aachen).  Wir möchten die Privatsphäre schützen, deshalb reagieren wir gerne auf Hinweise. Wenn Ihr also Hinweise,  Fragen, Anregungen und Vorschläge oder Ideen habt, meldet Euch gerne  

 

dialog@waltherjanssen.eu  


Deine Meinung

Gib hier Deine Meinung zu der Webseite - Please enter here your opinion and comments

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Gästebuch

Kommentiere im Gästebuch  - Please comment in our guestbook 

Kommentare: 3
 • #3

  Scott ivins (Dienstag, 05 März 2024 21:45)

  It was a wonderful experience acting as sales agents for Tristano Onofri fragrances together with Adel Haddad

 • #2

  Klara Doert (Samstag, 19 November 2022 16:44)

  Ganz toll das wir uns gestern bei der Euriade zur Verleihung der Martín Buber Plakette an Iris Berben in Kerkrade zufällig nach all den Jahren über den Weg liefen. Warte nun aufs Foto�

 • #1

  Detlev O. (Freitag, 01 Januar 2021 17:57)

  Lieber Walther, Du hast das Jahr 2020 sehr gut von allen Seiten beleuchtet. Immer ein Blick auch auf die Firma. Bleibt gesund